Giá thể trồng lan cần tập trung đến độ thông thoáng khí và vô trùng, khả năng chống lại các loại nấm bệnh