Các loại giá thể có nguồn gốc đơn lẻ hoàn toàn tự nhiên hoặc nhân tạo. Chúng là các thành phần để tạo nên các loại giá thể trộn sẵn