Đất trộn sẵn (giá thể trộn trồng cây) là loại giá thể được nghiên cứu, phối trộn theo công thức phù hợp cho các loại cây trồng hoặc điều kiện canh tác khác nhau